Det här kan vi erbjuda dig

De flesta människor genomgår någon eller några gånger i sitt liv perioder av svårigheter av olika karaktär såsom till exempel oro eller nedstämdhet. Ibland kan kroppsliga symptom utan somatisk grund uppstå. Du kanske är inne i en sådan fas just nu?

Det kan handla om relationsproblem eller att Du varit med om något omskakande – eller så tycker Du kanske att Ditt liv är händelselöst eller till och med meningslöst. Ofta kan man få stöd och hjälp under dessa perioder från närstående personer – men ibland räcker inte det, utan det finns behov av professionell hjälp. Vi kan erbjuda dig följande:

Individuell Psykoterapi: Psykoterapi baserad på kognitiv beteendeterapi för olika former av psykiska problem eller hinder. Kognitiv beteendeterapi är en vetenskapligt välgrundad behandlingsmetod där vi arbetar tillsammans mot uppsatta mål.

Konsultation/coaching: Detta innebär konsultation i form av råd eller hjälp gällande hur man kan ta itu med den typ av problem som man konfronteras med som privatperson eller yrkesmässigt . Coachingen sker med inriktning på KBT.

Kris- och stödsamtal: Ibland kan det räcka med några få samtal med en KBT-utbildad psykoterapeut för att få nya infallsvinklar på sin situation. Samtal på kognitiv grund bidrar till att ge struktur i ett kaos och att finna nya handlingsalternativ.

Individuell egenterapi/utbildningsterapi: KBT som utbildningsterapi är ett obligatoriskt moment för personer som går grundutbildning inom KBT och vissa andra legitimationsgrundande utbildningar. Inom egenterapi erbjuds alltid möjlighet till AAI; Adult Attachment inteview.

Parterapi: Kognitivt förhållningssätt har en grund inom den humanistiska psykologin. Respekten för såväl egna som andras behov är grundläggande och en bra bas vid parsamtal.

Handledning: Terapeuter med en grundläggande utbildning i psykoterapi samt legitimerade psykoterapeuter erbjuds handledning i sitt klientarbete inom KBT. Även andra former av handledning kan erbjudas, såväl individuellt som i grupp, för företag och organisationer med KBT-inriktad klient- eller processhandledning.

Utbildning/Föreläsningar: Kortare utbildningar samt föreläsningar kan ges inom KBT analyser, teorier, behandlingsmodeller, Mindfulness och ACT. Innehåll och omfattning skräddarsys, utgående från kundens specifika behov och önskemål.